thai version english  
 
dr-sak
cai
research works
invention
Project
nicu setting
books
weblink
news
site map
 
     
 
 
 
รายละเอียด phototherapy lamp
ภาวะตัวเหลืองพบประมาณ 30-50%
ของทารกแรกเกิด และมีอุบัติการณ์สูงขึ้น
ในทารกเกิด ก่อนกำหนดการรักษาด้วย
เครื่องส่องไฟ (phototherapy) เป็นวิธีการ
ที่ใช้กันแพร่หลายและได้รับ การพิสูจน์
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยมานาน
กว่าสามทศวรรษ......


รายละเอียด double phototherapy lamp
การให้การส่องไฟทั้งสองทิศทาง
คือทั้งด้านบนและด้านล่างของทารก
(double phototherapy lamp) จะช่วย
หลีกเลี่ยงการถ่ายเปลี่ยนเลือดได้
เพื่อป้องกันการติดโรคที่มากับเลือด
(blood transmitted diseases เช่น
HIV, CMV, hepatitis B และ C เป็นต้น) .....

รายละเอียด radiant warmer
เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี
สามารถใช้รักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหา
อุณหภูมิ กายต่ำและรักษาระดับอุณหภูมิ
ของทารกให้อยู่ในเกณฑ์ปรกติ
ทั้งการอุ่นทารกในระยะสั้น (2 ชั่วโมง)
และระยะยาว (48 ชั่วโมง).....


 
 

New 2018 >>>
อุปกรณ์เพื่อนำไปดัดแปลงโคมเก่าใน
หน่วยงานให้เป็นครื่องส่องไฟใหม่ที่รองรับ
หลอดแอลอีดี  Deep Blue ทรงยาว

อุปกรณ์ในโคมใช้ได้กับเครื่องส่องไฟฯ
รุ่นปี 2555 ถึงรุ่นปี 2560

LED Double Phototherapy Lamp
พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่
่ที่ทันสมัย
กว่า
หลอด ฟลูออเรสเซ้นท์ คุณสมบัติของ
หลอดไฟLED ประหยัดพลังงาน
ราคาประหยัด อายุใช้งานยาวนาน
20,000 ชั่วโมง  และ บำรุงรักษาง่ายโดย
สามารถ เปลี่ยนหลอดได้ด้วยตนเอง
เพิ่มอุณหภูมิรอบตัวทารกน้อยกว่า
หลอดฟลูออเรสเซ็นท์ 4.5 องศาเซลเซียส


LED Phototherapy Lamp พัฒนาขึ้น
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยกว่าหลอด
ฟลูออเรสเซ้นท์ คุณสมบัติของหลอดไฟLED
ประหยัดพลังงาน ราคาประหยัด
อายุใช้งานยาวนาน 20,000 ชั่วโมง
และ บำรุงรักษาง่ายโดยสามารถ
เปลี่ยนหลอดได้ด้วยตนเอง
เพิ่มอุณหภูมิรอบตัวทารกน้อยกว่า
หลอดฟลูออเรสเซ็นท์ 4.5 องศาเซลเซียส

 
 

โครงการผลิตเครื่องมือสำหรับทารกแรกเกิด
ศาสตราจารย์ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, ศาสตราจารย์ ดร. วีณา จีระแพทย์

 
 
แนวคิดในการผลิตเครื่องมือ

     การดูแลทารกแรกเกิดขั้นพื้นฐาน จำเป็นต้องใช้ อุปกรณ์ พื้นฐานที่ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากและมีราคาแพง จากวิสัยทัศน์ที่ว่าการพัฒนาจะทำได้ต่อเมื่อประเทศสามารถพึ่งพาตนเอง ด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่ดีและราคาถูก หัวหน้าโครงการ ฯ จึงพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีราคาถูกสำหรับใช้ในศิริราชและโรงพยาบาลทั่วประเทศ อาทิ
       • เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง-ศิริราช
          (Siriraj Phototherapy lamp) ได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 623
       • เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี-ศิริราช
           (Siriraj Radiant Warmer)

      • double phototherapy lamp 
 
 

หัวหน้าโครงการ ฯ
        ศาสตราจารย์ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
ที่ปรึกษาโครงการ ฯ
        ศาสตราจารย์ ดร. วีณา จีระแพทย์
เลขานุการโครงการ ฯ
        นางสาว ชุมวิไล ฉายแสงทิพย์

 
 

สถานที่ติดต่อ
ศาสตราจารย์ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตึกโกศล ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถ. พรานนก เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร./โทรสาร 02-4182560

 
     
 
 
     
 

©Copyright 2001 Professor Kriangsak Jirapaet
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.Tel./Fax. 02-4182560

You need Download Flashplayer 8 to view this site | Resolution 1440 by 900 Pixels